FEYZİYELİLER IŞIKLILAR
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kuruluş tarihi 20 Mart 1915

 

04 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurulda yapılan değişiklik ile


FID - FEYZİYELİLER IŞIKLILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kuruluş Tarihi: 20 Mart 1915 

Madde 1        Derneğin Adı, Merkezi, Kuruluş Tarihi

1.1. Derneğin adı Feyziyeliler Işıklılar Derneğidir.
1.2. Merkezi İstanbul'dadır.
1.3. Feyziyeliler Işıklılar Derneği kısa ismi FID harflerinden oluşur.
1.4. Feyziyeliler Işıklılar Derneği aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
1.5. Derneğimiz 18 Şubat 1944 tarihinde 22 kurucu üye ile kurulmuştur.

Madde 2        Derneğin Amacı

2.1 Feyziyeliler ve Işıklılar olarak adlandırılan dernek üyeleri ve derneğe üye olabilecekler arasındaki kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak; üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak;
2.2 Feyziyeliler ve Işıklılar olarak adlandırılan dernek üyeleri ve derneğe üye olabilecekler arasında sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal, eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile uygulanmasına destek olmak;
2.3 Üyeler arasında, dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygıyı etkinleştirici ve güçlendirici faaliyetlerde bulunmak, Işık camiamızın etik kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak;
2.4 Dernek üyelerinin, F.M.V. Işık Üniversitesi (lisans, lisansüstü öğrencileri), F.M.V. Işık okulları ve öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek. Hali hazırda okumakta olan Işık mezunu öğrencilere veya halen Işıkta okumakta olan öğrencilere burs vermek, çalışma bursu vermek, kariyerlerinin oluşum ve gelişimine katkıda bulunup, staj imkanları sağlamada ve iş bulmada destek olmak;
2.5 Eğitim, eğlence ve dinlence ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak;
2.6 Gençlerin ve kadınların okullaşma oranını arttıracak, desteklenip güçlendirilip işgücüne katılımını sağlayacak, istihdamı geliştirecek yönde iş yaratmak. Girişimcilik konularında, eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara öncülük etmek, Gençler, sivil toplum kuruluşları, Belediyeler, KOBD’ler ile ilgili Ülkemiz, AB, Dünya Bankası, UNDP ve diğer hibe programlarını takip etmek, bu konuda projeler hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi olarak katılmak;
2.7 İstihdamı geliştirecek yönde iş yaratmak. Girişimcilik konularında eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurslar açmak ve bunlara öncülük etmek, gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirici uygulamaları gerçekleştirmek. Kariyer ve mesleki gelişime destek olmak üzere Özel İstihdam konularında çalışmak;
2.8 Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerini izlemek, bu süreçteki çalışmalara katkı sağlamanın mümkün olduğu alanları belirlemek, bu konuda çalışmak,
2.9 Bölgesel kalkınma projeleri hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi olarak katılmak,
2.10 Bölgesel kalkınma projeleri için yurtiçi ve dışındaki Teknokentler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları gibi organizasyonlar ile işbirliği yapmak, işbirliklerini protokole bağlamak,
2.11 Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Avrupa Birliği Topluluk Programları ve Avrupa Birliği Topluluk Ajansları, Salto Kaynak merkezleri, Eurodesk Ağı, Gençlik alanında Komisyon ve Avrupa Konseyi ile işbirliği ve çalışmalar yapmak,
2.12 Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeler ile Türkiye arasında diyalogun geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla üye ve aday ülkeler temsilcilikleri ile Derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmak,
2.13 Yurt içi ve dışında gençlik, girişimcilik, Ülkemiz, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer kaynaklardan sağlanacak fonlar ile proje hazırlama, değerlendirme, eğitim vb. konularda  kurulmuş ve kurulacak kurum, kuruluş ve derneklerin faaliyetlerinin koordinasyon merkezi, temsilcisi olarak çalışmak, onlarla işbirliği yapmak, uluslararası kuruluşların aktarım merkezi olmak;
2.14 Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda yurtiçinde ve yurtdışında gerekli tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, aynı amaçla yurtiçi ve dışında Derneğin ve/veya şubelerinin, temsilciliklerinin faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesini sağlamak,
2.15 Ülkemizde coğrafi, teknik, maddi zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemeyen yatırımlar için maddi ve manevi kaynakları bir araya getirerek ortaklıklar kurulmasını sağlamak, bu işlerin yapılmasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile uluslar arası kurum ve kuruluşlardan destek almak, işbirliği yapmak veya kuruluşlara üye olmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek;
2.16 Ülkenin doğal zenginliklerinin, toprak altı ve üstü kaynaklarının, insan sağlığının korunması gibi önemli milli konular için bilgi ve teknoloji seferberliğine destek vermek. Kamu Yararına olarak ihtiyaçlara (yöresel ve insani) teknik ve maddi anlamda destek olacak şekilde güç ve kaynakları bir araya getirmek;
2.17 Toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek;
2.18 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
2.19 Çeşitli Avrupa Birliği program ve projelerinde yer almak, yeni ve özgün projeler hazırlayarak; mevcut fon ve destek programlarından kaynak aktarılmasına ön ayak olmak;
2.20 Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi  girişimlerde bulunmaktır. 

Madde 3 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri :

3.1 Yasalar ve ana tüzük hükümleri gereğince derneğe yeni üyeler alınmasına çaba harcar.
3.2 Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına çalışır.
3.3 Dernek içinde oluşturulacak komiteler yada uzman ve danışmanlar aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar. Bölgesel ve sektörel araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapabilir veya yaptırabilir, bu amaçla protokoller hazırlayabilir, imzalayabilir.
3.4 Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek maddi kaynakları sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri için çalışmaları uygular ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler, iktisadi girişimler kooperatifler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, mesleki eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
3.5 Yerleşim yeri ile amaç çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesis, devre mülk, huzur evi, rezidans gibi taşınmazları satın alabilir, üzerine her türlü hakkı koydurabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, işletebilir, her türlü inşaatı yaptırabilir, kooperatif kurabilir, gayri menkulü Feyziye Mektepleri Vakfına bağışlayabilir, menkul, gayri menkul kıymetler, her türlü hakları alabilir ve hibe edebilir.
3.6 Yemek, balo, defile, kokteyl, müsamere, kermes, konser, tiyatro, maç, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum gibi toplantılar, gösteriler, bilimsel çalışmalar, sergiler, mesleğinde en başarılıları üyelerine seçtirebilir ve bunlara ödül verebilir ve piyangolar düzenleyebilir.
3.7 Broşür, katalog, bülten, elektronik bülten, dergi, elektronik dergi, gazete, elektronik gazete, elektronik kitap ve kitaplar yayınlayabilir, her türlü internet yayıncılığı yapabilir, amaç konularında internet siteleri açabilir, yaptırabilir. internet yayınlarına ve diğer yayınlara reklam alabilir, sponsorluk alabilir veya kendisinin yayınladıklarının dışındakilere reklam verebilir, sponsor olabilir.
3.8 Yurt içi ve yurtdışında her türlü gezi düzenleyebilir, düzenletebilir ve düzenlenen gezilere turlara üyeleri ile iştirak edebilir.
3.9 Üyeleri arasında spor, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilir ve özendirebilir.
3.10 Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırabilir ve dağıtabilir.
3.11 Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinler alınmak suretiyle yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış alabilir, verebilir; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
3.12 Derneğe üyelik hakkı kazanmış olan tüm Feyziyelilerin ve Işıklıların dernek çatısı altında toplanmalarını özendirir ve bu maksatla yeni üyeler kaydeder; üyeleri ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarına, tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir.
3.13 Feyziye Mektepleri Vakfının, F.M.V. Işık Okullarının, F.M.V.Işık Üniversitesinin öğrencilerine ve F.M.V. Işıksporun sporcularına verilmek üzere yada dernek içinde kullanılmak üzere muhtelif kuruluşlardan burslar, mali kaynaklar, sponsorluklar sağlayabilir ve kendi de dernek olarak verebilir.
3.14 Feyziye Mektepleri Vakfının, F.M.V. Işık Okullarının, F.M.V. Işık Üniversitesinin, F.M.V. Işıksporun ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve Feyziye Mektepleri Vakfına, F.M.V. Işık Okullarına, F.M.V. Işık Üniversitesine ve mezunlarına, F.M.V. Işıkspora ve F.M.V.'nın içinde bulunacağı her türlü kuruma yararlı olacak projeler üretir.
3.15 F.M.V. Işıkspor Kulübünün, dernek üyeleri arasında tanınmasına ve F.M.V. Işıkspor Kulübünün her alanda dernek üyeleri tarafından desteklenmesine yönelik çalışmalar yapar.
3.16 F.M.V. Işık Okullarının, F.M.V. Işık Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar, başarı ve yoksulluk bursları verir, yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar, gerektiğinde diğer konuyla ilgili yurt içi veya yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yaparak ortaklaşa yurt içi veya yurt dışı burs ve benzeri imkanlar sağlayabilir ve destekler verebilir. 
3.17 F.M.V. Işık Üniversitesinin ve F.M.V. Işık Okullarının eğitim, spor, kültür, sanat, bilim ve teknolojik alanda gelişmesi ile kurulmasında öngörülen nitelikleri doğrultusunda yücelmesine ilişkin her türlü maddi, manevi yardım ve desteği sağlayabilir.
3.18 F.M.V. Işık Üniversitesi, F.M.V. Işık Okulları ile F.M.V. Işık Üniversitesi Öğrencileri ve F.M.V. Işık Okulları Öğrencileri ile tüm bu eğitim kurumlarından mezun olanlar arasında amaca yönelik bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkileri kurar ve geliştirir.
3.19 Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirir. Sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalar yapar. Üyelerin sosyal ve kültürel kalkınmasına etkin katkılarda bulunabilir.
3.20 Üyelerinin eğitim ve meslek ile yaşam sorunlarına ilişkin ekonomik, sosyal, yönetsel, hukuksal, ve mali konulardaki gereksinimlerine eğilerek çözümler getirmek ve yardımcı olmak: iş ve meslek yaşantısında yeterliliği özendirmek ve yüksek ahlak kurallarını meslek alanında yerleşip gelişmesine katkıda bulunabilir.
3.21 Dernek gelirlerini enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak için menkul kıymetleri alabilir, elinde bulundurabilir, elden çıkarabilir.
3.22 Yönetim Kurulu kararı ile dernek aidatlarını ve derneğe yapılan bağışları internet ortamını kullanarak bankalar ve diğer sanal ödeme sistemleri aracılığı ile dernek adına derneğin banka hesaplarında toplayabilir. Bunun için gerekli başvuruları ve anlaşmaları yapabilir, ödemeleri internet ortamından veya diğer yeni teknolojilerle çalışan ödeme sistemlerini (sms, cep telefonu vb.) kullanarak tahsil edebilir ve bu işlemler için gerekli teknik altyapıyı oluşturabilir.
3.23 Yönetim Kurulu kararı ile dernek internet sitesinde veya kuracağı diğer bir sitede elektronik ticaret faaliyetinde bulunabilir. Konuyla ilgili bankalarla anlaşma imzalayabilir, firmalarla işbirliği yapabilir, amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kanunlar dahilinde ürün ve hizmet alıp satabilir. Elektronik ticaret altyapısını dernek adına oluşturabilir. Ayrıca internette yürütülen işlemler ile ilgili gönderi yapabilmek için kargo veya lojistik firmaları ile anlaşmalar yapabilir.
3.24 Derneğin, istihdam hizmetleri için insan kaynakları ofisi olarak faaliyet gösterip, kendi belirleyeceği bir internet sitesinde F.M.V. Işık Okulları ve F.M.V. Işık Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve yakınları için özgeçmiş havuzu oluşturabilir. Bu işleri yapmak için gerekli olan ‘Özel istihdam bürosu olarak çalışma iznini’ alabilir, bu amaçla Genel Kurul kararı ile banka teminat mektubu kullanabilir. Ayrıca bu konuda bu tür hizmetleri veren diğer gerçek, tüzel kişi ve kamu kurum kuruluşları ile işbirliği ve ortak projeler yapabilir. Benzer hizmetleri almak isteyen diğer kurum ve kuruluşlarla özel anlaşmalar yapabilir ve derneğin özel istihdam bürosu olarak çalışma faaliyetleri kapsamına onları da anlaşma yaparak sınırları ve mali olarak yapacakları katkıları belirli olarak dahil edebilir.
3.25 Dernek içinde oluşturulacak komiteler yada uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular. Gerektiğinde derneğe gelir getirici projeler yapmak için muhtelif kişi, kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapabilir. Dernek üyelerine indirimler, ayrıcalıklar, avantajlar sağlamak için anlaşmalar yapabilir. Üyelerine bu kişi, kurum ve kuruluşlar ve ürün veya hizmetleri ilgili bilgi verebilir ve reklam yapabilir, yaptırabilir.
3.26 Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek ve dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, Şube veya Dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
3.27 Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, amaçlarını gerçekleştirmek için uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, kendi aralarında veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Genel Kurul’un kararı ile uluslararası veya ulusal çapta plâtform, federasyon veya üst kuruluş kurabilir, kurulu bir federasyona, platforma veya üst kuruluşa katılabilir. Dştirak edilecek federasyon, plâtform yada üst kuruluş kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.
3.28 Yasaların öngördüğü diğer konularda amaç ve hizmetlerine yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

Madde 4       Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları Meslek veya Sanatları, İkametgahları ve Uyrukları: 
tablo ekelenecek.

Madde 5       Derneğe Üye Olma Koşulları ve Biçimleri:

5.1 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve iyi ünlü olan, Feyziye Mektepleri Vakfı Okullarında ve Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesinde eğitim gören ve görmüş olan kişilerle, okul personeli, öğretim üyeleri, idari görevliler, F.M.V. Yönetim Kurulu üyeleri, F.M.V. Işıkspor üyeleri, sporcuları, eğitim kurumlarımıza ve F.M.V. Işıkspora emeği geçmiş olanlar ile, ülkeye, Feyziye  Mektepleri Vakfına, F.M.V. Işıkspor’a, Feyziyeliler Işıklılar Derneğine amaç ve konularına belirli hizmetleri ve katkıları bulunan kişiler ile F.M.V. Okullarında ve F.M.V. Işık Üniversitesinde çocuğu okuyan veliler 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. maddesinde belirtilen hak sınırlamalarının kapsamında kalmamak koşulu ile Derneğe üye olabilirler.
5.2 Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirim Formunu” doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
5.3 Derneğe üye olmak için başvuranlar Yönetim Kurulunun onayından sonra üye sıfatı kazanırlar. Yönetim Kurulu yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğinin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurmak durumundadır.
5.4 Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisinin tamamı ile Yıllık Ödentinin tamamı alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliğine hak kazanılamaz.
5.5 Dernek Yönetim Kurulunun, adayın üyelik başvurusunun reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

Üyelik Çeşitleri:

5.6     Asil Üye:
F.M.V. Işık Okullarında ve F.M.V. Işık Üniversitesinde eğitim görmüş kişiler ile asil üye haricindeki diğer üyelerden Dernek Yönetim Kurulunca onaylananlar Derneğe asil üye olabilir.,

5.7     Fahri Üye:
F.M.V. Işık Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri, F.M.V.
Işıkspor üyeleri, sporcuları, görevlileri ile Feyziyeliler Işıklılar Derneğine, Feyziye Mektepleri Vakfına, F.M.V. Işık Okullarına, F.M.V. Işık Üniversitesine ve F.M.V. Işıkspora emeği geçmiş olanlar ile F.M.V. Işık Okullarında çocuğu okuyan veliler derneğe fahri üye olabilirler. F.M.V. Işık Okullarında çocuğu okuyan veliler, çocuğun 18 yaşını doldurması halinde üyelik hakkını çocuğuna devreder ve çocuğunun asil üyeliği başlar. F.M.V. Işık Üniversitesi öğrencileri ise bir yıl sonunda dernek yönetimine başvurmaları halinde, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile asil üyelik hakkını kazanabilirler. 

5.8     Onursal Üyelik:
Ülkeye, Feyziyeliler Işıklılar Derneğine, Feyziye Mektepleri Vakfına, derneğimizin amaç ve konularına hizmet ve katkıları olan kişiler, F.M.V. Yönetim Kurulu Üyeleri, F.I.D. - Feyziyeliler Işıklılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri derneğin onursal üyesi olabilirler. Onursal Üyelik Yönetim Kurulunun teklifi ve Yüksek Divan Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir.

5.9     Protokol Üyelik:
Ülkeye, Feyziye Mektepleri Vakfına, Feyziyeliler Işıklılar Derneği amaç ve konularına hizmet ve katkıları olan kişilere dernek Yönetim Kurulu tarafından verilir. Süresi bir  yıldır. Sürenin temdit hakkı Yönetim Kuruluna aittir.

Madde 6        Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Koşul ve Biçimleri:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrıca genel ahlak ve adaba, Dernek tüzüğüne veya menfaatlerine aykırı davranışlarda bulunanlar, üstlenilen görevlerden sürekli kaçınanlar, Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar, üyelik şartlarını kaybedenler ile üç yıl ve daha fazla aidat borcu olan üyeler Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine Genel Kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilir. Dernekten çıkan üyeler, üye kayıt defterinden silinir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelikten çıkma sonrasında da birikmiş borçları yasal yollardan takibe ve tahsile yetkilidir.

Dernekten çıkan üye dernek malvarlığında hak iddia edemeyeceği gibi, üyelikte bulunduğu süre zarfında yatırdığı ödentilerin iadesini talep edemez.

Madde 7        Üyelerin Hakları:

7.1 Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Asil üyeler dışındaki üyelerin dernek kurallarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Yüksek öğretime devam eden üyelerin ödeyeceği aidat miktarına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulunun aidatlarla ilgili aldığı her yeni karar takip eden yılın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 8       Derneğin Organları:
a- Genel Kurul b- Yönetim Kurulu c- Denetleme 
Kurulu d- Disiplin Kurulu e- Yüksek Divan Kurulu
 

9 da kaldık.