FEYZİYELİLER IŞIKLILAR DERNEĞİ ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Feyziyeliler Işıklılar Derneği (“FID”) tarafından Feyziyeliler Işıklılar Derneği üyeleri ile üyelik değerlendirmelerine katılan Işıklıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

(1) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Üyelik Başvuru formu aracılığıyla fiziki ortamda ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin Derneğimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz ile Derneğimizle kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. 

(2) Hangi Verileriniz Toplanmaktadır?

Dernek faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri: Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir. Kimlik bilgileri, İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihinden oluşmaktadır.
 2. İletişim Bilgileri: Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir. İletişim bilgileri, Elektronik posta adresi, ve cep telefonu numarasından oluşmaktadır.

(3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Üyelik aidatlarının tahsil edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Üyelik takibinin yapılması,
 • Üyelerle ilişkilerin yürütülmesi,
 • “Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince DERBİS süreçlerinin yürütülmesi, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ,
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Üyelerin indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • FID tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin üyelere sunulması,
 • Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi
 • Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

(4) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla FID’ın iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, Dernek üyesi kişilerin tamamının kişisel bilgileri, DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Sistemine girilerek İç İşleri Bakanlığı/Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Bunların haricinde herhangi bir paylaşım yapılmamaktadır.

(5) Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

(6) Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi FID’a Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İTÜMD’ye önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz İTÜMD tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.